De uitdaging

Het is mijn overtuiging dat een organisatie zo ingericht moet zijn, dat er ruimte moet zijn om risico’s te nemen. De besluitvorming moet dan wel zo zijn ingericht is dat er voldoende bewustzijn is van de risico’s die spelen en dat er voldoende eigenaarschap is om wanneer risico’s optreden te kunnen bijsturen.

Mensen moeten keuzes kunnen en durven maken. Ook een keuze met uiteindelijk een niet ideale uitkomst, kan een effectief zijn.

Mijn doel met Kairos is om organisaties bewust te maken van de effecten van de huidige maatregelen en structuren, om vervolgens de transitie te begeleiden naar een nieuwe structuur, waarbij (weer) ruimte ontstaat om te ondernemen. Deze transitie is voor elke organisatie uniek, maar ik baseer mijn aanpak op een generiek model dat ik met Kairos heb opgezet. De basis voor dit model ligt in mijn kennis van en ervaring op het gebied van organisatievraagstukken, met wet- en regelgeving, financiële en audit vraagstukken in de maatschappelijke sector.

Betere resultaten

Wat ik ervaar bij het ontwikkelen van risicomanagement binnen organisatie, is dat betrokken medewerkers zich vaak niet bewust zijn van het feit dat ze dagelijks bezig zijn met risicomanagement. Kennis over risicomanagement is dus impliciet aanwezig, maar daardoor ook gefragmenteerd en beperkt vatbaar voor reflectie en verbetering.

Het risico van een klassieke risicomanagement aanpak is dat met het reeds aanwezige potentieel,  onvoldoende rekening wordt gehouden. Ik zie dat een klassieke aanpak de intrinsieke motivatie en daarmee het potentieel vaak kapot drukt.

De Kairos Risicomanagement aanpak benut de intrinsieke motivatie en het aanwezige potentieel aan kennis en kunde. Dat verstrekt de kracht van het individu, de flow in de teams en van de organisaties als gemeenschap.

 ‘De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.’– Albert Einstein.

Noodzaak van risicomanagement ?

Ik ervaar dat risicomanagement in de traditionele vorm niet meer past in de ontwikkeling van de huidige tijd. Risicomanagement kan er immers toe leiden dat regels en wantrouwen te veel het podium krijgen. Dat leidt tot een verkeerde druk, angst en versmalt juist het bewustzijn. En dat komt de vitaliteit van de organisatie, teams en medewerkers veelal niet ten goede.

Volgens de benadering van Kairos Risicomanagement zou je juist een risicomanagement functie moeten beleggen die de goede balans transparant maakt om de goede ruimte geven, te zorgen dat eigenaarschap goed is verankerd en dat de integraliteit wordt bewaakt. Dat vraagt om het bereiken en maken van bewuste keuzes in regeldichtheid en om vanuit een ‘eigen’ taal risicomanagement verder ontwikkelen. Risicomanagement die van binnenuit en context afhankelijk tot ontwikkeling komt.

 ‘Het zien van nieuwe dingen heeft altijd een pijnlijke kant, doordat ze ons innerlijk uit het evenwicht brengen en ons dwingen het oude ter herzien, het nieuwe te doorgronden en beiden naar waarde te    schatten. Allicht moet men daarbij afstand nemen van veel, dat men vroeger mooi vond’. – Helene  Kröller-Müller

Benieuwd wat Kairos voor uw bedrijf kan betekenen?

‘Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen’

Paulo Coelho

De mythe van Kairos

De mythe van Kairos heeft mij geïnspireerd om op een nieuwe manier naar het governance vraagstuk te kijken.

Kairos is een figuur uit de Griekse mythologie, hij is de jongste zoon van Zeus. Kairos staat voor de godheid van het geschikte moment – de personificatie van een tijdsbegrip, dat haaks staat op de chronologie. Kairos is de tegenhanger van Chronos. Chronos is de personificatie van de lineaire, meetbare tijd, die staat voor continuïteit..

Een Kairos moment is een innerlijke tijdsbeleving, waarbij de kloktijd tijdelijk onderbreekt. Kairos biedt kansen voor een doorbraak, voor vernieuwing, schoonheid, inzicht en daadkracht. Aandacht, rust en concentratie zijn de belangrijkste voorwaarden die iemand kan vervullen om een kairotische ogenblik te ervaren. Kenmerkend voor de beleving ervan is, dat men achteraf geen idee heeft van de (meetbare) tijdsduur.

Risicomanagement volgens de Kairos aanpak helpt organisaties om in de beleving tijd te laten stil staan en doelstellingen makkelijk en vrij van angstcultuur te realiseren. En dat vraagt soms om hard werken.

 ‘Het probleem vandaag de dag is niet de atoomenergie, maar het hart van de mens’.- Albert Einstein.